•  ROK SZKOLNY 2018/2019

   • Cele:

    ?  zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;

    ?  wyzwalanie pomysłowości uczniów;

    ?  kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;

    ?  wyrabianie umiejętności planowania zadań;

    ?  wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;

    ?  podejmowanie współpracy z podmiotami pozaszkolnymi;

    ?  rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

    ?  dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

     

    Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

     

            I.      ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI.

     

    1.     Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego:

    ·         Wybory do samorządów klasowych i samorządu szkolnego.

    ·         Opracowanie planu pracy SU.

     

    2.        Systematyczna współpraca członków S.U. z Dyrekcją Szkoły, Samorządami Klasowymi, organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.

    3.        Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.

    4.        Prowadzenie i aktualizacja gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

    5.        Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Prawami i Obowiązkami Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem S.U.

    6.        Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

    7.         Wdrażanie uczniów do samooceny, samokrytyki własnego postępowania.

    8.        Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji wśród uczniów. Współistnienie społeczności uczniowskiej oparte na wzajemnym szacunku i pomocy.

    9.        Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzu, na terenie szkoły i poza nią.

    10.     Udział w uroczystościach szkolnych.

    11.     Organizacja apeli szkolnych. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli.

     

     

     

          II.      ROZBUDZANIE SZACUNKU, UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA UCZUĆ.

     

    1.        Święto Edukacji Narodowej - przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.

    2.        Święto Zmarłych - pamięć o tych, którzy odeszli.

    3.        Życzenia z okazji ważnych świąt w ciągu roku: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty.

     

        III.      Czynny udział w akcjach charytatywnych:

     

    1.    Zbiórka korków.

    2.    Kwestowanie na rzecz WOŚP.

     

     

        IV.      DBAŁOŚĆ O ŁAD W SZKOLE. WYZWALANIE ZDROWEJ RYWALIZACJI.

     

    1.    Przyzwyczajanie do dbałości o czystość i ład pomieszczeń szkolnych i otoczenia.

    2.    Nieustanna troska o ład i porządek w salach, aktualizacja gazetek ściennych (konkurs najczystszą klasę).

    3.    W świątecznej atmosferze - dekorowanie klas.

    4.    Podsumowanie semestralnych wyników nauczania - prezentacja wyników.

     

          V.      Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe. integracja społeczności uczniowskiej.

     

    1.    Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

     

    ·  Jesienny Skrzat,

    ·  Dzień Poduszki,

    ·  Dzień Uśmiechu,

    ·  Dzień postaci filmowej,

    ·  Nocowanie w szkole,

    ·  Wieczór kolęd,

    ·    Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka,

    ·  Spotkanie ze Świętym Mikołajem,

    ·  Zabawa andrzejkowa, karnawałowa, Walentynowa,

    ·  Pierwszy dzień wiosny,

    ·  Dyskoteki szkolne,

    ·  Walentynowa poczta serduszkowa,

     

    2.    Organizacja apeli szkolnych, akademii zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.

    3.    Korzystanie z imprez i zajęć organizowanych przez gminę oraz instytucje współpracujące ze szkołą.

     

     

     

     

        VI.      Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:

     

    1.    Najpiękniejsza kartka walentynkowa.

    2.    Boże Narodzenie – konkurs na dekorację i choinkę klasową.

    3.    Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik.

    4.    Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy „Kwiat”.

    5.    Włączenie się w przygotowanie, organizowanie i przeprowadzenie konkursów organizowanych w szkole.

     

     

      VII.      Kształtowanie postaw patriotycznych. Obchody rocznic narodowych:

     

    1.    Święto Niepodległości.

    2.    Rocznica śmierci Patrona Szkoły.

    3.    Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

    4.    Rocznicy zakończenia II wojny światowej.

    5.    Organizacja gazetek historycznych przybliżających istotę świąt narodowych, historię, symbole państwowe.

     

    VIII.      Współpraca z rodzicami.

    1.    Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.

    2.    Zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne.

    3.    Zapraszanie rodziców, dziadków, członków rodziny na imprezy szkolne (Święto Niepodległości, Wspólne kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki).